2011-05-07: Budzenie Naterek:
IMG_2670s.jpg (130766 bytes)
IMG_2687s.jpg (117617 bytes)
IMG_2692s.jpg (106570 bytes)
IMG_2701s.jpg (134621 bytes)
IMG_2712s.jpg (106578 bytes)
IMG_2716s.jpg (103505 bytes)
IMG_2731s.jpg (106160 bytes)
IMG_2753s.jpg (104432 bytes)